NOORD-HOLLAND - In het Regionaal Waterprogramma geeft de provincie aan hoe zij zich inzet voor een goede waterkwaliteit, het op peil houden van de grondwatervoorraad en de bescherming tegen overstromingen.


Voor 2027 zijn ambitieuze doelen gesteld en om deze te verwezenlijken wordt een uitgebreid pakket aan maatregelen genomen in nauwe samenwerking met diverse partners. Dit alles is vastgelegd in het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 dat op 31 januari 2022 is vastgesteld door Provinciale Staten. Elk jaar wordt de voortgang beoordeeld om ervoor te zorgen dat het programma op koers blijft. Op dit moment zijn tal van maatregelen in de voorbereidingsfase of al in uitvoering.

Oppervlaktewater

Op het gebied verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater spelen provincies net als waterschappen en Rijkswaterstaat een belangrijke rol in de realisatie. De provincie is verantwoordelijk voor 24 maatregelen, waarvan er momenteel 19 in de voorbereidingsfase zitten, 3 in uitvoering zijn en 2 nog moeten beginnen. Deze maatregelen dienen allemaal in 2027 te zijn uitgevoerd.

Zo moet Nederland de kwaliteit van de regionale wateren op peil houden en waar dat nodig is verbeteren. Dit moet volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Landelijk zijn er toenemende zorgen over het niet halen van de doelen en de consequenties daarvan voor de natuur en voor economische activiteiten. In 2024 is er een evaluatie gepland om na te gaan of er meer maatregelen noodzakelijk zijn.

Daarnaast bundelen Rijk en regio hun krachten om een KRW-impulsprogramma te creëren, waarmee extra inzet wordt getoond om aan de KRW-eisen te voldoen. De invulling van deze impuls wordt nog uitgewerkt tot een concreet actieprogramma. Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van ruimtelijke maatregelen.

Grondwater

Ook het handhaven van de voorraad en de kwaliteit van het grondwater is belangrijk. Grondwater wordt namelijk gebruikt voor drinkwatervoorziening, belangrijke industriële toepassingen, beregening van landbouwgronden en energievoorziening. Een goed grondwaterbeheer is belangrijk voor de landbouw, de economie, wonen en de natuur. Voor een duurzaam gebruik van het grondwater mogen voorraden niet uitgeput raken en moet de kwaliteit goed zijn. In het deelprogramma grondwater zijn 23 maatregelen opgenomen, waarvan er 15 in uitvoering zijn, 5 in voorbereiding zijn en 3 al zijn voltooid.

Maatregelen zijn het beperken van nadelige effecten van grondwaterwinning, het realiseren en beschermen van nieuwe drinkwaterbronnen, het vasthouden van grondwater, de gebiedsgerichte aanpak van verontreinigingen, het maken van bodemenergieplannen, en het grondwaterbeheer in veengebieden. Deze maatregelen worden uitgevoerd in samenwerking met waterschappen, gemeenten, drinkwaterbedrijven en andere partners.

Bescherming en beperken gevolgen overstromingsrisico’s

Nederland verwacht in de toekomst meer te maken krijgen met wateroverlast en overstromingen. Doordat de effecten van klimaatverandering steeds extremer lijken te worden, verschuift het beleid naar ‘adaptief programmeren’, waarbij rekening wordt gehouden met de onzekerheden rondom klimaatverandering en veranderingen in de ruimtelijke planning. En kunnen meebewegen met noodzakelijke veranderingen als het IJsselmeerpeil.

Deze benadering wordt nu al zoveel mogelijk geïntegreerd in grote lopende provinciale projecten, waaronder de PPLG, ruimtelijke planning en NOVEXontwikkelingsperspectieven. Daarom wordt naast de dijkversterkingen, ook meer nadruk gelegd op maatregelen die de waterhuishouding beïnvloeden. Om de goede ruimtelijke afwegingen te kunnen maken, wordt geïnvesteerd in een kennisagenda en een datastrategie op het raakvlak van waterveiligheid, overstromingsinformatie en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting in relatie tot de provinciale gebiedsopgaven.

Voor dit onderdeel zijn er 36 maatregelen opgenomen, waarvan er 1 al is uitgevoerd, 29 in uitvoering, 5 in voorbereiding en 1 nog moet worden opgestart.