DIJK EN WAARD - Op 13 december hebben Woonwaard en Woonstichting Langedijk, samen met vertegenwoordigers van bewoners (HBV Noord-Kennemerland en Huurdersraad Langedijk) en de gemeente Dijk en Waard, afspraken gemaakt over betaalbare huurwoningen. Deze afspraken vullen de eerder vastgestelde prestatieafspraken voor de middellange termijn (2021-2024) aan met uitvoeringsgerichte afspraken voor 2024.

De afspraken die de partijen hebben gemaakt, gaan onder andere over:
 • Betaalbare woningvoorraad
 • Voldoende en geschikt aanbod
 • Samen werken aan een energiezuinige woningvoorraad
 • Wonen met zorg
 • Huisvesting en begeleiding bijzondere doelgroepen
 • Leefbaarheid en wijkgericht werken.
Jaarschijf
Elk jaar wordt er een jaarschijf afgesproken. Dit is een nadere invulling van de afspraken die al zijn vastgesteld. Nieuw in de jaarschijf voor 2024 zijn afspraken over:
 • Circulair en klimaatadaptief bouwen
 • Uitwerking woonzorgvisie naar uitvoeringsprogramma
 • Doorstroom stimuleren
 • Woonzorgcirkels aanwijzen
 • Informatiegestuurd werken rondom leefbaarheidsproblematiek.
De betrokken partijen willen ook in de toekomst de kwaliteit van wonen en leefbaarheid garanderen en zorgen dat de gemeente toegankelijk en aantrekkelijk blijft voor alle doelgroepen en in het bijzonder voor jongeren, middeninkomens en ouderen. De druk op de woningmarkt is enorm, zeker waar het gaat om betaalbare woningen. Ook ligt er nog een grote opgave in het (verder) verduurzamen van de woningvoorraad. De gemeente, huurdersorganisaties en corporaties streven naar een toekomstbestendig woongebied en willen daarin vanuit ieders verantwoordelijkheid duurzaam samenwerken.

Prioriteit
De volgende opgaven hebben prioriteit: meer nieuwbouw, woonlastenneutrale verduurzaming, inzet van energiecoaches, uitwerking en formalisering wijkaanpak en het aanwijzen van woonzorgcirkels.

Prestatieafspraken
In het kader van de Woningwet 2015 maken woningcorporaties jaarlijks prestatieafspraken met gemeenten die over een woonvisie beschikken. In prestatieafspraken leggen de corporatie(s), gemeente en huurdersorganisatie(s) vast wat er door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen in Dijk en Waard voor de komende jaren. Ze zijn in lijn met de landelijke volkshuisvestelijke agenda.