DIJK EN WAARD - Tijdens de raadsvergadering op woensdag 12 juli heeft de raad alle onderwerpen vastgesteld. Ook heeft de raad van Dijk en Waard sinds gister een rekenkamer.


Bestemmingsplan De Scheg, 345 woningen

De raad heeft het bestemmingsplan De Scheg vastgesteld. Dit maakt het mogelijk dat er 345 woningen kunnen komen op deze locatie, tussen de spoorlijn en de provinciale weg N242. Voor besluitvorming heeft de raad uitgebreid gesproken met elkaar. Het laat zien dat de raad verschillende belangen moet afwegen. Er is een grote behoefte aan woningen en er moet snel gebouwd worden. Maar het gaat ook om een goed leefklimaat, om bereikbaarheid via de N242 en werkgelegenheid. De wethouder heeft aangegeven dat dit eerder al in de raad aan de orde is geweest. Uiteindelijk heeft de raad besloten om het bestemmingsplan vast te stellen.

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, start de beroepstermijn van zes weken.

Peilnota parkeerbeleid, parkeren in heel Dijk en Waard

De raad heeft de peilnota parkeerbeleid Vastgesteld. In deze nota staan richtinggevende uitspraken over financiële maatregelen, herziening vergunningenstelsel, uitbreiden betaald parkeren, uitwerken clusterparkeren stationsgebied en investeren in gebiedsspecifieke parkeeroplossingen. Nu deze nota is vastgesteld start de inspraakperiode. Daarna wordt het voorkeursscenario verder uitgewerkt, om zo de impact en financiële gevolgen goed in beeld te krijgen. Het parkeerbeleid komt voor besluitvorming in oktober 2023 terug in de raad. De raad heeft ook een motie aangenomen om het college op te roepen om te streven naar een kostendekkend parkeerbeleid in 2030.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor 34 appartementen Rembrandt Erf

De raad heeft een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor 34 appartementen aan het Rembrandt Erf in de Schilderswijk. Binnenkort ligt het plan ter inzage. Komen daar geen zienswijzen op? Dan wordt deze verklaring definitief.

Raad Dijk en Waard heeft een rekenkamer

De raad is verplicht om een rekenkamer te hebben. De raad van Dijk en Waard heeft er nu één. De rekenkamer versterkt de controlerende rol van de raad. Zij kunnen ingezet worden om beleid te onderzoeken en te adviseren. Tijdens de raadsvergadering zijn de drie leden van de rekenkamer benoemd.

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Oei ik groei’

De raad heeft de motie vreemd aan de orde van de dag ‘Oei ik groei’ aangenomen. Deze motie gaat in op het ontwikkelen van een visie op de wijze waarop de gehele gemeente meegroeit met de ambitie om 10.000 woningen te bouwen. Denk aan: voorzieningen, mobiliteit, werkgelegenheid. De motie is besproken tijdens de algemene beschouwingen op dinsdag 11 juli. En hoort bij de kadernota.

Meer informatie

Bekijk de raadsvergadering van woensdag 12 juli terug. Of lees de onderwerpen en stukken nog eens rustig na.