DIJK EN WAARD - Het onderzoeksbureau Necker gaat aan de slag met de uitvoering van de evaluatie fusie Dijk en Waard, en de verkenning of grenscorrectie van de dorpen Sint Pancras en Koedijk een duurzame oplossing is. Het onderzoek richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Dijk en Waard. Wat zijn de ervaringen met en de gevolgen van de herindeling tot nu toe. Staat de gemeente dichtbij de mensen? Is de betrokkenheid van de inwoners goed, houdt de gemeente rekening met dorpen en wijken en wat zijn de ervaringen en gevolgen van de herindeling voor de inwoners? Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners van Sint Pancras en Koedijk zowel bij het opstellen van de onderzoeksmethode als bij het uitvoeren van de evaluatie betrokken worden.


Vervolgens wordt, als het onderzoek aangeeft dat er iets moet gebeuren, gekeken wat een duurzame goede oplossing kan zijn voor Sint Pancras en Koedijk. De uitkomsten van de evaluatie leveren de gemeente inzichten die zij kan inzetten voor het beleid van de gemeente als geheel.

Op korte termijn kunnen inwoners van Sint Pancras en Koedijk zich aanmelden voor een bijeenkomst waarin zij kunnen meedenken en input leveren voor de onderzoeksvragen. Om te zorgen dat de onderwerpen die de inwoners belangrijk vinden ook daadwerkelijk meegenomen worden in het onderzoek.

In maart heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een overeenkomst gesloten met onderzoeksbureau Necker. Zij zijn geselecteerd als onafhankelijk onderzoeksbureau voor deze evaluatie en verkenning. Inmiddels heeft een startgesprek met de begeleidingsgroep, die het proces begeleidt en waarin de gemeente Dijk en Waard en de provincie Noord-Holland zitting hebben, plaatsgevonden. De verwachting is dat eind september de resultaten worden opgeleverd. Het is vervolgens aan de gemeenteraad van Dijk en Waard om hierover een besluit te nemen.

De gemeente Dijk en Waard bestaat nu twee jaar. Tijdens de Tweede Kamer behandeling van het wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is een motie aangenomen. De motie verzocht het ministerie van BZK om te evalueren en te verkennen of grenscorrectie van de dorpen Sint Pancras en Koedijk een duurzame oplossing is.