DIJK EN WAARD - Het college van gemeente Dijk en Waard heeft de concept-Programmarekening 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De programmarekening, ook wel de jaarrekening genoemd, laat een positief resultaat van € 12,8 miljoen zien. Het positieve resultaat stemt het college tevreden én baart tegelijkertijd zorgen. De gemeenteraad behandelt de concept-programmarekening op 2 juli aanstaande.

Een deel van het positieve resultaat bestaat uit incidentele gelden die de gemeente van het Rijk met een specifiek doel heeft ontvangen en die daarvoor ook ingezet moeten worden. En een deel van het positieve resultaat bestaat ook uit middelen die bedoeld waren voor 2023, maar in dat jaar (nog) niet besteed konden worden. Van circa € 4 miljoen wordt de besteding nog verwacht in het jaar 2024.

Financiële verantwoording én terugblik

Ondanks het positieve resultaat, blijft structurele bekostiging van alle activiteiten een uitdaging voor de gemeente. De komende jaren worden zwaar, vooral door verwachte dalingen in inkomsten. Dit zijn de zogenaamde ravijnjaren waar alle Nederlandse gemeenten mee te maken krijgen. Wethouder van Financiën, Fred Ruiten: ""Het jaarrekeningproces is niet alleen een financiële verantwoording, maar ook een terugblik van wat we hebben bereikt als gemeente. We moeten ons dus voorbereiden op moeilijke tijden, zelfs als we nu geld overhouden. We moeten de komende tijd goed blijven kijken naar onze kosten, maar ook blijven investeren in de groei en ontwikkeling van Dijk en Waard. Ondanks de ravijnjaren die eraan komen, ben ik positief over het afgelopen jaar en trots dat het ons is gelukt om tot een eindafrekening te komen die een basis geeft waar me mee verder kunnen. We zijn op volle kracht vooruit om onze ambities te realiseren en tot dusver slagen we daar goed in."

Veel positieve ontwikkelingen

Naast financiële zaken, zijn er ook veel positieve ontwikkelingen in de gemeente, zoals projecten in het sociaal en fysiek domein. "We hebben stappen gezet in het afronden van de beleidharmonisatie die mede nodig was vanwege de fusie. We hebben verschillende bouwprojecten opgestart om te voldoen aan de hoge woningvraag in onze gemeente." Zo gaat in Heerhugowaard de Draai in de richting van afronding, wordt het Stationskwartier verder ontwikkeld, en wordt in 2024 gestart met nieuwe projecten als Westpoort en het Vaanpark. De Oostrand van Noord- en Zuid-Scharwoude verandert de komende jaren in een woon-, werk-, natuur- en recreatiegebied en begonnen wordt met het Kanaalpark. Dat wordt een aantrekkelijk gebied om in te recreëren maar ook een belangrijke schakelin het bestaande natuurnetwerk van Dijk en Waard: Geestmerambacht, Groene Loper, Park van Luna en Oosterdel en dat verbindt met elkaar.

Ook zijn er plannen voor een integrale veiligheidsaanpak en wordt er gewerkt aan het creëren van meer banen. Er wordt ingezet op verdere ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen om zo werkgelegenheid te creëren. We kijken ook hoe we daarbij slim met de problemen van netcongestie om kunnen gaan." Om ook genoeg capaciteit in eigen huis te hebben, worden volop nieuwe mensen geworven. Wethouder Ruiten: "Met de nieuwe wervingsstrategie zijn we druk bezig om nieuwe mensen aan ons te binden. Hard groeien vraagt ook om vele handen die alle ambities waar kunnen maken."

Structurele gemeentelijke ondersteuning

Als positieve ontwikkelingen noemt de wethouder verder de strategische omgevingsvisie 2047 waar inwoners nu op kunnen reageren; de HugoHopper heeft er een extra lijn bij zodat ook Sint Pancras en een deel van Langedijk wordt bereikt en er is flink geïnvesteerd in de jeugdzorg. "Ook zien we al goede resultaten van ons actieve armoedebeleid al moeten we daar nog veel harder op inzetten, ook de komende jaren. Daarnaast is Museum BroekerVeiling door structurele gemeentelijke ondersteuning financieel gezond en konden op de valreep eind 2023 de sportfaciliteiten en medewerkers worden overgenomen van het failliet verklaarde Sport Service Langedijk."

Infrastructuur

Qua infrastructuur is er eveneens flink geïnvesteerd het afgelopen jaar. "Door De Punt te verlengen is een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer naar de Nauertogt ontstaan. De verlenging zorgt voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras, en zo wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg, en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast. Dat is een hele zichtbare investering, maar er zijn het hele jaar door projecten aan de weg bezig die minder zichtbaar zijn, maar er wel voor zorgen dat onze inwoners efficiënter en veiliger van A naar B kunnen." Maar ook de infrastructuur van het water heeft een grote impuls gekregen door de doorvaarbaarheid te realiseren van Machinesloot/ Achterburggracht en de aanleg van vier nieuwe bruggen.

Jaarrekening legt verantwoording af over vorig jaar

Ieder jaar moeten gemeenten de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening vaststellen en indienen bij de provincie. De provincie heeft namelijk de wettelijke taak om financieel toezicht te houden. In de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over baten en lasten van alle gemeentelijke activiteiten. Dit wordt vergeleken met de voornemens en budgetten uit de begroting. In een jaarrekening kijkt de gemeente terug naar vorig jaar. Wat is er gedaan? Is bereikt wat de gemeente wilde bereiken? En heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten? Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of alles ook volgens de regels is gebeurd.

Gemeenteraad stelt programmarekening 2023 vast

De jaarstukken worden nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de jaarstukken 2023 op dinsdag 2 juli vast. U kunt de jaarstukken vinden op https://bestuur.dijkenwaard.nl in de agenda van de gemeenteraad van 2 juli.