Op dinsdag 2 juli heeft de gemeenteraad van Dijk en Waard de Jaarrekening 2023 en de Kadernota 2025 vastgesteld. Wel heeft de raad daarbij een aantal moties aangenomen. U kunt de vergadering terugzien via de livestream die u vindt bij de vergadering van 2 juli op bestuur.dijkenwaard.nl.

Jaarrekening 2023 met resultaatbestemming

Met de Jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en geeft zij inzicht in de besteding van middelen die de raad beschikbaar heeft gesteld. Voor 2023 blijft er een positief saldo over van bijna 13 miljoen euro. Dit resultaat is het gevolg van een aantal incidentele posten zoals de extra uitkering uit het gemeentefonds en het geld dat de gemeente heeft gekregen voor de opvang van Oekraïners. Een groot deel van het positief saldo gaat naar de algemene reserve van de gemeente Dijk en Waard.

Kadernota 2025

De Kadernota beschrijft welke ontwikkelingen er spelen en welke plannen de gemeente heeft om hierop in te spelen. De effecten hiervan staan in de financiële meerjarenraming zodat de raad afgewogen keuzes kan maken. Daarmee is de Kadernota de basis voor de begroting van 2025. De meerjarenraming 2024, die als uitgangspunt dient voor deze Kadernota, kent al een tekort. Dat tekort wordt groter door de ambities die vanuit het coalitieakkoord zijn vertaald naar de Kadernota. Het college stelt de raad daarom niet alleen voor om de geformuleerde ambities te bekrachtigen en over te nemen in de begroting, maar vraagt de raad ook om opdracht te geven voor het maken van scenario’s om in het najaar tot een sluitende begroting te kunnen komen.

De raad heeft bij de Kadernota wel een aantal moties aangenomen om extra aandacht te geven aan een aantal onderwerpen.
· De raad wil leningen voor starters in de gemeente Dijk en Waard. De raad vraagt het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een starterslening aan te bieden aan starters op de woningmarkt. De raad wil van het college een concreet voorstel ontvangen voor de behandeling van de begroting in november.
· De raad stelt voor om een voorlichtingscampagne op te starten over de gevaren van opgevoerde fatbikes, en in samenwerking met de veiligheidsdriehoek alle mogelijkheden te benutten om de overlast van fatbikes tegen te gaan.
· Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, huurt Dijk en Waard externe krachten in om het werk gedaan te krijgen. De raad wil externe inhuur, met het oog op de kosten, beperken. Het college wordt gevraagd om de inhuur terug te brengen tot het noodzakelijke en de raad hierover te informeren.

Voorjaarsrapportage Dijk en Waard 2024

De voorjaarsrapportage is onderdeel van de planning & control cyclus van de gemeente. Deze rapportage geeft, op basis van de ontwikkelingen in de eerste vier maanden van het jaar, inzicht in de verwachte financiële afwijkingen en bevat voorstellen voor noodzakelijke bijstellingen van de programmabegroting voor 2024. De raad heeft de voorgestelde begroting vastgesteld en stelt de voorgestelde kredieten beschikbaar.

Meer informatie:

bekijk de agenda, stukken en livestream voor de raadsvergadering in het gemeentehuis Heerhugowaard